Algemene-Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het huidverzorgingsinstituut en een klant waarop het huidverzorgingsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  Het huidverzorgingsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het huidverzorgingsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 
 3. Betaling
  Het huidverzorgingsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling 
 4. Persoonsgegevens & privacy
  De klant voorziet het huidverzorgingsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het huidverzorgingsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Het huidverzorgingsinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 5. Geheimhouding
  De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
 6. Aansprakelijkheid
  Het huidverzorgingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het huidverzorgingsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. 
 7. Garantie
  Het huidverzorgingsinstituut geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  – De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  – De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  – De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
 8. Beschadiging & diefstal
  Het huidverzorgingsinstituut heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het huidverzorgingsinstituut meldt diefstal altijd bij de politie. 
 9. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het huidverzorgingsinstituut en de behandelende schoonheidsspecialiste. Het huidverzorgingsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het huidverzorgingsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien het huidverzorgingsinstituut en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 
 10. Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het huidverzorgingsinstituut het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
 11. Afspraken
  Het kan voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt maar onverhoopt toch niet meer kunt (om welke reden dan ook) komen op de eerder gemaakte afspraak. In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren. Tevens kan het voorkomen dat u te laat op de afspraak verschijnt, hieronder staat vermeld wat dan de mogelijkheden zijn. Ik zal in ieder geval altijd zorgen dat ik klaar zit voor u en me aan de gemaakte afspraak houd, dit is voor zowel u als mij erg prettig. 
  Bent u 10 tot 15 minuten te laat?
  Dan ligt het aan de planning en aan de behandeling welke u heeft of de afspraak nog door kan gaan. We zullen altijd kijken naar de mogelijkheden om het door te laten gaan, al zal dit mogelijk dan wel in een aangepaste vorm zijn. 
  Bent u meer dan 15 minuten te laat?
  Dan zal de afspraak komen te vervallen of worden ingekort. Bij afrekenen wordt de prijs berekend die u heeft afgesproken.
  Indien u vooraf weet dat u verhinderd bent?
  Het kan voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling maar onverhoopt toch niet meer kunt (om welke reden dan ook) komen op de eerder gemaakte afspraak. In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren en van de frequentie. Indien u uiterlijk 24 uur voor de afspraak de annulering doorgeeft zijn er geen kosten aan verbonden. Indien u de afspraak binnen 24 uur annuleert ben ik genoodzaakt om, als dit de eerste keer is, 25% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. Als dit de tweede keer of meer is dan ben ik genoodzaakt om 50% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. In geval van ziekte en onvoorziene omstandigheden zal er op maat worden gekeken. Mocht u zonder enige afmelding niet op de afspraak verschijnen zal ik de eerste keer 50% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. Mocht dit hierna nog een keer voor komen zal ik 100% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening brengen. In het geval dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht, zal dit per factuur gebeuren. De betaaltermijn is 14 dagen. Mocht de betaling dan uit blijven, zal het incassotraject in werking worden gezet. De eventueel daarbij komende kosten zijn voor uw eigen rekening. 
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen het huidverzorgingsinstituut en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring en algemene voorwaarden te bekijken op www.beautystudioboya.nl.